Adatkezelési tájékoztató

Verdes László egyéni vállalkozó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA a www.dekorativkert.hu honlapon nyújtott szolgáltatásaihoz

Létrehozás: 2018. július 25.
Hatályos: 2018. július 25. napjától

 

Bevezető

Verdes László egyéni vállalkozó -továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő- ezúton tájékoztatja Önt az offline és online Szolgáltatói tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről.

Verdes László, mint egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató, és adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Verdes László, mint egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató, és adatkezelő, a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi mind a munkatársai, mind a szerződéses és együttműködő partnerei, mind a szolgáltatása igénybevevői, mind a szolgáltatása iránt érdeklődők és egyéb személyek és szervezetek számára.

Verdes László, mint egyéni vállalkozó, fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. A változtatások külön hatálybaléptető rendelkezés hiányában a közzététellel hatályossá válnak. A jelen Adatkezelési Tájékoztató teljes terjedelmében letölthető itt. A letöltés kizárólagosan a www.dekorativkert.hu oldalon található szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékozódás és joggyakorlás céljából lehetséges.

Verdes László, mint egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató, és adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Verdes László, mint egyéni vállalkozó, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő a Szolgáltatói tevékenységével kapcsolatban kezeli az adatokat rendelkezésre bocsátó személyek személyes adatait, valamint azokét, akik egyéb módon hozzájárultak adataik kezeléséhez, kizárólag a szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (pl. regisztrációs elfogadás, blog használat, számlázás, követelés behajtás) teljesítése, valamint hírlevélküldés, promóciós célú ügyféltájékoztatás érdekében. Verdes László, mint egyéni vállalkozó csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A www.dekorativkert.hu weboldal által nyújtott szolgáltatások tájékoztatója a www.dekorativkert.hu oldalon elhelyezett ÁSZF-ben találhatók.

I. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

Verdes László a tevékenysége során az általa szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordít a hozzá eljuttatott személyes adatai védelmére.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: Verdes László egyéni válalkozó, Szolgáltató, aki önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. Az adatkezelő és az adatkezelés alapelvei

Adatkezelő megnevezése
– Cégnév: Verdes László e.v.
– Székhely: 4244 Újfehértó Váci Mihály utca 106.
– Adószám: 67694561-2-35
– Nyilvántartási szám: 50614512
– Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Újfehértó
– Jelen adatkezelési tájékoztatóval érintett honlap: www.dekorativkert.hu
– Elektronikus elérhetőség: dekorativkert@dekorativkert.hu
– Telefonos elérhetőség: 06 30 5876203

Személyes adat kezelés kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Szolgáltató által nyújtott tevékenységek során csak olyan személyes adatkezelés történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatotkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosított az adatok pontossága, teljessége és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészsége, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Szolgáltató személyes adatkezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében a Szolgáltató képviseletében az érintett véleményét megismerni kívánó személyként az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait a mindenkori hatályos adatkezelési törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. Szolgáltató vállalja, hogy a személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerül sor.

Az érintettek köre: azok, akik Verdes László egyéni vállalkozó www.dekorativkert.hu oldalon keresztül hirdetett szolgáltatásait megismerni kívánják, vagy igénybeveszik, és/vagy játék, vagy marketing célból megadták adataikat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadjaa tájékoztatást. Ha Szolgáltató az érintett kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Verdes László, mint Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a honlap neve weblap kezdő oldalának láblécében.

Verdes László, mint Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy jogosult az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a www.dekorativkert.hu oldalon változások közzététele útján értesíti. Az értesítés a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal esedékes. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő igénybevételével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Verdes László, mint Szolgáltató elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja munkavállalói, partnerei, és ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Verdes László, mint Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználói, partnerei, és ügyfelei bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezen felül minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, akkor felhívja a partnerei, ügyfelei figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettek tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és arról, hogy a személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott személyes adatokat Verdes László, mint Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Verdes László, mint Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval, partnerrel, ügyfelével szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

III. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Ön a www.dekorativkert.hu oldalon található információs panel kitöltésével, valamint az elektronikus levelezéssel, és/vagy a www.dekorativkert.hu szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos kommunikációval a személyes adatainak kezeléséhez, az országhatáron belüli vagy azon túl található harmadik fél részére történő továbbításához jelen tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja. Jelen tájékoztató elfogadása a regisztráció feltétele.

Verdes László, mint Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

– 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről

Adatkezelőként és adatfeldolgozóként a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatók fel, saját céljára adatfeldolgozást Szolgáltató nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és megőrzi.

Adatfeldolgozástól eltérő célból személyes adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbít és annak lehetőségét sem teremti meg.

IV. Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján.

V. A kezelt adatok köre

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:
A www.dekorativkert.hu oldalon történő regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

A regisztráció a webáruházában történő kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosítja, melynek eszköze a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, és a vásárlói kapcsolattartás.

Kötelezően megadandó regisztrácóhoz szükséges adatok a honlapon:

személyes adat az adatkezelés célja
felhasználónév vagy e-mailcím Felhasználó név az adatbázisunkban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges, minimum 2-2 karaktert kell tartalmaznia a névnek, felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztráció a közösségi oldalon keresztüli fiók alkalmazásával NEM lehetséges.
felhasználónév vagy e-mailcím az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre kerül továbbításra a jelszó, webáruházból történő megrendelés esetén erre az értesítési címre küld visszaigazolást a Szolgáltató a megrendelt termékről.
a beérkezett megrendelését telefonon vagy e-mailben minden esetben visszaigazoljuk.
jelszó a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Opcionálisan megadható regisztrácóhoz szükséges adatok a honlapon:

személyes adat az adatkezelés célja
mobiltelefonszám Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartást szolgálja, például ezen keresztül értesítheti a Szolgáltatót az megrendelés állapotáról, a termék egyéb jellemzőiről, a szállítás várható időpontjáról. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, kérésre telefonon is, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
a beérkezett megrendelését telefonon vagy e-mailben minden esetben visszaigazoljuk.

Sem a Felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan Felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama az Ön hozzájárulásának visszavonása. Eddig az időpontig kezeli a Szolgáltató az adatokat.

Az Ön hozzájáulásának visszavonása egyértelmű kell, hogy legyen.

A hozzájárulását a dekorativkert@dekorativkert.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Megrendeléshez időszakos prómócióhoz és házhozszállításához kapcsolódó adatkezelés és adatovábbítás:

A www.dekorativkert.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra. Vásárolni vendégként és regisztrált felhasználóként is lehetséges.

Amennyiben a jelen tájékoztató regisztrációs profillal belépve történik a vásárlás, úgy a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat a webáruház a regisztrációs adatbázisból nyeri ki.

A vásárlási folyamat során lehetőség van időszakos promóciós célú megkereséshez is hozzájárulni, azaz a www.dekorativkert e-mail hírlevelére feliratkozni, mely az időszakos promóciókról tájékoztat. A hozzájáruló nyilatkozat megadása esetén a regisztrációra vonatkozó rendelkezések szerint kezeljük az adatait.

Verdes László elektronikus hírlevélben promóciós üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, a kiküldésre kerülő üzenetekben mutatott aktivitás (pl. megnyitás, kattintás) nyomon követése, és a nyomon követés adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

Az időszakos prómócióval kapcsolatos direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni e-mail útján dekorativkert@dekorativkert.hu címen

A webáruházi vásárlás esetén személyes átvétel során személyes adatkezelés nem történik.

A webáruházi vásárlások házhozszállítását az alábbi cégek egyike végzi:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. röviden: GLS Hungary

H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

S-Print Logistic Bt.

4400 Nyíregyháza Tüzér u. 16.

A kiszállítást végző futárszolgálatról az érintett vállalkozásnak történő átadást előtt e-mail útján kap pontos tájékoztatást a vásárló.

Az adatkezelés célja a dekoartivkert.hu webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

adatok az adatkezelés célja
Azonosítószám, név, megszólítás e-mail cím, telefonszám, szállítási, számlázási név, cím, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), direkt marketing célú hozzájárulás kiszállítás során a vevő, vagy átvevő pontos beazonosítását, megtalálását és a vele való kapcsolatfelvételt szolgálja

A kezelt személyes adatok típusa: név, megszólítás e-mail cím, telefonszám, szállítási, számlázási név, cím, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke, az időszakos promóciós célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Valamennyi webáruházon keresztül vásárló által kötelezően megadandóak a szállítási adatok, akik házhozszállítást kérnek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Szolgáltató, valamint a házhozszállítást végző cég pénzügyi és logiszikai munkatársai, valamint a Szolgáltató könyvelője.

A kiszállítással kapcsolatos adatok adattovábbítás keretében kapcsolatba kerülnek a kiszállítást végző céggel, valamint a könyvelővel.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

amennyiben időszakos promócióra vonatkozó hozzájárulást adott a felhasználó, úgy az adatok a jelen tájékoztató regisztrációra vonatkozó rendelkezések szerinti határidőig kerülnek megőrzésre, a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I- 1064/2013, elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192), mint elektronikuspénz- kibocsátó intézmény kezeli.

Adattovábbítás:

bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Barion Payment Zrt. felé, mint adatkezelő részére a tranzakciók teljesítése és visszaigazolása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, és a felhasználók védelme valamint az adatkezelők jogos érdekében végzett fraud-monitoring (csalás felderítés) céljából.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis Verdes Lászlónak jogos érdeke fűződik a csalások megelőzéséhez.

Adatfeldolgozók:

Barion Payment Zrt.
1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. röviden: GLS Hungary
H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

S-Print Logistic Bt.
4400 Nyíregyháza Tüzér u. 16.

Az érintett kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak törlését.
Az Ön hozzájáulásának visszavonása egyértelmű kell, hogy legyen.
A hozzájárulását a dekorativkert@dekorativkert.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés nincs.

Cookie használathoz kapcsolódó adatkezelés

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása. A sütik általános feladatai: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Ön, mint látogató dönti el, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról és kikapcsolási lehetőségeiről az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütik kikapcsolásának módja a különböző böngészőkben az alábbi linken érhető el:

– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

– Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak- tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

– Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

– Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history

-Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama a süti tájékoztatóban megadott intervallum

Adatfeldolgozó: Plajos Gábor e.v. 4400 Nyíregyháza, Északi körút 30. 1/6.

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

személyes adat az adatkezelés célja
azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, a felhasználó azonosítása a bejelentkezések miatt, az adott felhasználó adott sessionön belüli műveletei számának számolás, a felhasználó azonosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Név Tartalom Lejárat, érvényességi idő
__unam 4b9ac6d-16379fa9016-5b046718-26 9 hónap
_ga GA1.2.158643511.1526559081 2 év
_gat 1 1 perc
_gid GA1.2.622697948.1531086104 2 nap
__sharethis_cookie_test__ 1 amikor a böngészési folyamat véget ér

Az OptiMonk szolgáltatótótól igénybevett szolgáltatás által használt optiMonkSession észleli, ha Ön az oldalt el kívánja hagyni, és ebben az esetben pop-up-ot dob fel, amelyen a www.dekoratívkert.hu különleges ajánlata szerepel. Az ajánlat nem függ a fehasználó által korábban meglátogatott oldalak tartalmától. A cookie adatokat nem továbbít.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség

A dekorativkert.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

Adattovábbítás történik a Google Inc. részére (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/analytics/answer/2700409 A webáruház a Google AdWords konverzió-, és remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a webáruház azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a webáruháztól

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/, címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Amennyiben a felhasználó nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

A tanulmány letöltéséhez kapcsolódó adatkezelés

Verdes László webáruházában lehetőség van tanulmány letöltésére, mely bármely látogató és felhasználó számára elérhető.

Kötelezően megadandó tanulmány letöltéshez szükséges adatok a honlapon:

személyes adat az adatkezelés célja
vezetéknév, keresztnév, e-mail a megszólításhoz elengedhetetlenül szükséges,
e-mail az e-mail cím a Szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja erre kerül továbbításra a letöltött tanulmány

Az adatkezelés célja: a vásárló tájékoztatása a kerttervezéssel kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja].

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, telefonszám, a keresett termék adatai.

Az adatkezelés időtartama a regisztrációra vonatkozó szabályokkal egyezik meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem töltheti le az ingyenes tanulmányt.

A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A számla elkészítője: Verdes László.
Kötelezően megadandó adatok számlázás esetén:

A kézi számlázáshoz szükséges adatok: Az adatkezelés célja
vezeték és keresztnév és/vagy cégnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, az igénybevett szolgáltatás és/vagy áru ellenértéke, teljesítés és fizetés módja és időpontja a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, vásárlásának és a fizetésnek a dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

Kötelezően megadandó adatok elektronikus számlázás esetén:

Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: szamlazz.hu

A számlázáshoz szükségessen kezelt adatok köre: Az adatkezelés célja
vezeték és keresztnév, e-mail cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, e-mail cím a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, valamint a vásárlásának és a fizetésnek a dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolítása.

Opcionálisan megadható adatok:

személyes adat az adatkezelés célja
számlafizető adószáma számla kiállítása a díj ellenében történő szolgáltatásokért, a számlán kerül feltűntetésre

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama mindenkori számvitelről és adóról szóló jogszabályok által meghatározott minimum időtartam.

Az adatkezelés időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év. Adattovábbítás az Adólabor Kft. felé történik (4400 Nyíregyháza, Ferenc kft. 4.)

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja].

Az adatkezelés időtartama mindenkori számvitelről és adóról szóló jogszabályok által meghatározott minimum időtartam. Az adatkezelés időtartama a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Kötelezően megadandó adatok:

az üggyel kapcsolatos adat az adatkezelés célja
a panaszos elérhetősége a Szolgáltató akkor tud kapcsolatba lépni Önnel, ha megjelöli ezen adatát
az ügy tárgya a Szolgáltató iratkezeléséhez szükséges adat
kérjük, fogalmazza meg panaszát, amellyel a Szolgáltatóhoz fordul a Szolgáltató akkor tud vizsgálatot indítani, ha Ön pontosan leírja, hogy mit is tart sérelmesnek

Opcionálisan megadható adatok:

személyes adat az adatkezelés célja
családi- és utónév A Szolgáltató vizsgálatához nem szükséges megadnia a nevét. Azonban bizonyos ügyekben nem tudunk az Ön neve nélkül vizsgálatot indítani, így például:
ha a közvetlenül Önt ért jogsérelem miatt kéri a Szolgáltató intézkedését,
Amennyiben nem adja meg a nevét, a Szolgáltató tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudjuk az eljárást lefolytatni.
e-mail cím Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a Szolgáltató válaszát.
postai elérhetőség Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a Szolgáltató válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.
telefonszám Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát.
Amennyiben megadja a telefonszámát, akkor a Szolgáltató a panaszbeadvány esetleges pontosítása érdekében telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.
feltöltött dokumentumok az Ön által kezdeményezett eljárás tényállásának tisztázása, a panaszeljárás lefolytatása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha teljesen névtelen bejelentést szeretne tenni, akkor panaszát más módon jutassa el a Szolgáltatóhoz (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül, a dekorativkert@dekorativkert.hu címre írt bejelentéssel).

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatokat a belső szabályzata szerinti időtartamig őrzi meg. Az adatmegőrzés időtartama a panasza alapján tett intézkedéstől függ. Például:
– ha a panasza alapján nem indul vizsgálat, hanem csak állásfoglalást küld a Szolgáltató, tájékoztatja a panaszával kapcsolatban. Ez esetben a személyes adatait 5 évig őrizi meg a Szolgáltató, ezt követően az adatok törlésre kerülnek;
– ha a beadvány alapján hatósági eljárás indul és az ügyben a hatóság bírságot szab ki, akkor a beadványát 15 évig őrizi meg a Szolgáltató, és ezt követően átadja a NAIH, nak, ami továbbíthatja a Magyar Nemzeti Levéltárnak.

Az adatszolgáltatás önkéntes és hozzájáruláson alapul, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pontja biztosítja.

Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelő személye:

– Verdes László, egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató,

– a nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerülő további ügyintézést, eljárást igénylő ügyekben eljáró hatóság, szerv vagy harmadik személy (pl. Adatvédeli Hatóság, Fogyasztóvédelmi Hivatal).

A GDPR-ral összhangban az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, a továbbiakban: Felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

-az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

-az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.dekorativkert.hu/ és a fenti tartalmi előíráson alapul.

VI. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelésre jogosult Verdes László, mint egyéni vállalkozó (székhelye: 4244 Újfehértó Váci Mihály utca 106.,)

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Szolgáltató és esetleges alvállalkozói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, pl. panaszkezelés, felvilágosítás, adatszolgáltatás kérés.

Emellett például a Szolgáltató képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatait is, ha az Ön beadványa alapján bírósági eljárás indul.

A Szolgáltató csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben
– az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
– a rendőrség megkeresi a Szolgáltatót, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt eljárás indul

Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a Szolgáltató szerverüzemeltetőjénél található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához a Szolgáltató más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Szolgáltató megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a szerverüzemeltető naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

Szerzői jogokról

A szerzői jogok megsértése ellen Verdes László minden esetben jogi eszközökkel lép fel.

Szolgáltató honlapjának tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt áll. Maga a honlap, a képek Szolgáltató kizárólagos jogát és tulajdonát képezik.

Magáncélú felhasználás esetén a honlap tartalmának és/ vagy egyes részeinek egyszeri, lementése, kinyomtatása és tárolása lehetséges.

Minden ezen túlmenő felhasználás, és/ vagy nem magáncélú felhasználás (a honlap tartalmának és/ vagy egyes részeinek egyszeri lementése, kinyomtatása, tárolása, továbbítása, kivonatolása, átírás utáni közzététele) tilos. E tilalom alól egyedül a Szolgáltató adhat írásban engedélyt. A feldolgozás jogszerűségének elengedhetetlen előfeltétele a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye.

Minden jelen fentieken túlmutató felhasználás, visszaélés büntető, és polgári jogkövetkezményeket von maga után.

Szerzői jog megsértésének számít különösen:

– adatbázis egészének vagy részének eltulajdonítása, beleértve a meta-adatbázisokat is (kódrendszerek, tevékenységi listák, stb.)

– a honlap szerkesztési elveinek másolása

– Verdes László céges nyomtatványainak, levélpapírjainak, számláinak másolása, hasonlóak előállítása, felhasználása

– Verdes László letölthető tanulmányának másolása

Nem minősül szerzői jogsértésnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató létrehozójának (KKV üzleti őrangyal és dr. Kocsis Anita Dominika ügyvéd) a dokumentum szerkesztési, másolási, közzétételi és feldolgozási tevékenysége. A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerkesztési, másolási, közzétételi és feldolgozási tevékenységéhez dr. Kocsis Anita Dominika írásbeli hozzájárulása szükséges.

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a dekorativkert@dekorativkert.hu elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, hogy a Szolgáltató tájékoztassa:

-milyen személyes adatait,

-milyen jogalapon,

-milyen adatkezelési cél miatt,

-milyen forrásból,

-mennyi ideig kezeli,

-a Szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Szolgáltató az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Szolgáltató a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a Szolgáltató abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk, minket, mint a Szolgáltatót a személyes adatok további tárolására kötelez.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítjük.

A zároláshoz való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Szolgáltató zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát Szolgáltató jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezet Szolgáltatói vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát ne töröljük. Ebben az esetben az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság megkereséséig tovább tároljuk a személyes adatot (például az Ön panaszát), ezt követően töröljük az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a II. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha tudomására jut, hogy személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítottuk, felhasználtuk. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználtuk, vagy a meglévő adatbázisunkat továbbértékesítettük, mely az Ön adatát is tartalmazta, az Ön, mint érintett hozzájárulása nélkül.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az a Szolgáltató jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha panaszát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság számára.

Az adatvédelmi incidens

Verdes László mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az esetleges adatvédelmi incidenst Verdes László késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Záró rendelkezések

A megadott adatok helyességért Ön felel! A fenti tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy tájékoztassam a jogairól, így összefoglalva: Ön kérheti az adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén. A valóságnak meg nem felelő adatokat helyesbítem, a hiányos vagy téves adatot pedig törlöm. A helyesbítésről és a törlésről nem értesítem az érintetteket, tekintettel arra, hogy a helyesbítés vagy törlés jogos érdekeiket nem sérti.

Személyes adatai kezeléséről Ön tájékoztatást kérhet. Az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adunk az Ön kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A kezelt adatok helyesbítését, ill. az adatkezelésről tájékoztatást a a dekorativkert@dekorativkert.hu e-mail címen, vagy Verdes László, mint egyéni vállalkozó (4244 Újfehértó Váci Mihály utca 106.) részére postai levélben küldött kérelem útján kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bírósági eljárás kezdeményezése által

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet ellenünk. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Verdes László, mint egyéni vállalkozó a fentiek figyelébevételével jár el, kérjük Öntől is a fentiek tudomásulvételét